Política de qualitat

La nostra política està basada en oferir al mercat un servei de qualitat, que satisfaci les necessitats dels nostres clients. Per això la Direcció de PLASTICOS CALLES, sap que és imprescindible comptar amb un equip humà altament qualificat i professionalment eficient.

PLASTICOS CALLES ha definit i implementat el Sistema de Gestió Integrat de Qualitat UNE-EN ISO 9001:2015 a partir de la integració dels processos de la seva organització, de la satisfacció plena necessitats dels seus clients.

Per això determinem les prioritats següents:

La Direcció de PLASTICOS CALLES assumeix la responsabilitat que es disposi dels recursos necessaris per dur a terme les activitats esmentades i espera que tot el personal de l’empresa, sigui quin sigui la seva funció i lloc de treball, comparteixi aquest compromís, complint amb les directrius marcades a tot el Sistema de Gestió de la Qualitat. La millora contínua d’aquest sistema es durà a terme a través de la revisió per la direcció dels resultats obtinguts.